Page 162 - 125

Basic HTML Version

່ʈඟषגઞஞ
षɛί࢕ʕટա̮࢝يଣطᐕ
162
往昔青葱
ί΢၇षԷ຅ʕdҢतйˏ͜ߒጫ၅ࠪ‘ୋ
5
1-9
ືdΪމவԷɿ௰ঐڌ༺ܣᅵίषɛ຅
ʕྼስ޺ᅑމᕿٙБਗf໋຾া༱d຅ϋϞɓࡈϫɿdவࡈϫɿΤ̣ଭɻɽϫfҢಀፋԒՑ
ཀeፋ଻Ԉཀவࡈϫdତί̴ʊ݊ɓࡈᄻᄢdɓࡈӚϞ˥ٙή˙dШ݊ӊϣ१ίԟ༁ٙࣛ
ࡉఱซৎவ΁ชɛԫᔴfଭɻɽٙࡡ˖จܠ݊
House of Mercy
fவϫɨࠦϞɓૢฮݴdவૢ
ฮݴ݊ʔ֛ಂݴ̈ԸdԴ˥ึਗৎԸf຅ࣛٙɛ৖ڦd຅˥ਗৎԸٙࣛࡉdୋɓࡈ༪ආ̘
ٙɛఱึ੻ᔼطf຅ࣛ˥ϫ̬մேሽတषɛdϞԬฉഛ࢕ԈՑ˄ජଛडdఱႊə఼ɿഗषɛ
ቈᇵfίڄڄٙषɛ຅ʕdϞɓࡈषə
38
ϋdೌɛଣึd຅್ୋɓࡈ༪ආϫ༁̘ٙɛʔึ
݊˼dШ݊d໋຾া༱dߚጓ޶Ԉ˼dᗫː˼dߚጓਪ˼j˜Ыࠅଳᓹ෗k™fவࡈषɛႭj
˜΋͛d˥ਗٙࣛࡉdӚϞɛҪҢ׳ίϫɿ༁f™ߚጓ࿁˼Ⴍj˜ৎԸdࣅЫٙፈɿԐыw™வ
ࡈषɛͭՍଳᓹfҢᙂ੻வࡈϫఱЧ݊൥ᅄʦ˂ٟٙึdϞɛႭவࡈ˰ޢٙᐵᅂఱ݊வᅵd
λεशषdϞɛ༑வ݊ࡈष࿒ٟٙึd࠰ಥɓᅵdɽ࢕ชաՑʔఊ݊Ђ᜗ɪٙशषd݊ːᜳ
ٙशषdฉഛ࢕eٟึኪ٫ҎૐਂԬʈЪԸᏍώdШ̥݊᎘೨ᔼ᎘d໔೨ᔼ໔f̥Ϟߚጓڌ
༺ॆ͍ٙᗫᕿձฌːfҢ޴ڦ̥Ϟॆ͍ٙᗫᕿeᔼطeҧпʑঐ੄ҷᜊɛٙ೨߮dϾष٫Ϊ
މڦːٙᇝ݂Ͼ੻䋠ᔼطf
຅ϋߚጓᔼطٙशष຅ʕdҢࡁ޶ԈϞ఻ࡈ΍ஷᓃdᰁᗫːeᰁ޶Ԉeᰁᐝ༆eᰁ
׼ͣfᗫːλࠠࠅdʔఊ̥݊ᗫːdᰁ݊ฌːٙટᙃeᅨ࿟d್ܝϞரໆd್ܝ݊
ڦːٙΫᏐdशष੻䋠ᔼطfҢࠅ੶ሜɓᓃdҢࡁ޶ߚጓᔼطषٙࣛࡉdܘεࣛࡉ
݊Ңࡁ຾੬ׁଫdఱ݊ߚጓڢఊఊᔼطशषdϾ݊ᔼطɓࡈɛdሗءจdʔఊ݊ष
٫੻䋠ᔼطdϾ̬݊մٙɛɰ੻䋠ᔼطeɓΝኪ୦eɓΝ຾᜕ग़ٙฉฌdהፗ޺ᅑ
މᕿఱ݊ҪᔼᐕٙʈЪ̋ɪ͛նd̋ɪɛ׌fהፗ˸ɛމ͉eΌɛطᐕdʔ݊ɓࡈ
ࡈࣩٙԷd͵ʔ݊ɓԬषस஗ᔼλவჿᔊఊdϾ݊ɓࡈࡈॆॆྼྼٙɛ஗ᔼطd຅
ɛ஗ᔼطٙࣛࡉd˼הชաٙఱ݊ਿຖٙɽฌdה˸ᔼᐕᚐଣԨʔఊ҅ࠢ׵ᔼ৫ʘ