Page 27 - 125

Basic HTML Version

ϵ඄ϋߏׂඉୃʿ࠯˚܆
ϵ඄ϋߏׂක׳˚
ϵ඄ϋߏׂᑌᛇૉ࢖
ၾᔼ৫၍ଣ҅ආБᖦߒᄃόd͍ό୅ʹᔼ৫ٙ၍ଣᛆ
27
1987
ϋdࣛ࠽ක৫ɓϵ඄ϋdඩᘆˤОѶᙧԟ͂९
ᔼ৫ੂБ։ࡰึЪəɓࡈࠠࠅϾɽᑔٙӔ֛dఱ݊
ટॶəִ݁ٙܔᙄdҪᔼ৫੽؂ਕəɓࡈ˰ߏٙಥ
ࢥਜdቋֻอޢɽࡼfϘ׵
1974
ϋ࠰ಥୋɓࡈʈ
ุ㡼ணίɽࡼdϾί
1979
ϋ࠰ಥִ݁ਗ਼ɽࡼΐމอ
̹ᕄ೯࢝dɛɹཫࠇᄣЇ
30
ຬd࿁ᔼᐕ؂ਕცӋ˚
ᒈँʲiˀʘdಥࢥГৰəԟ͂९ᔼ৫̮dᒔϞ࠰ಥɽኪᔼኪ৫ٙ੃৅ਿή { ီᘆᔼ৫ձᗎԃᔼ৫i
̋ɪԟ͂९ᔼ৫ࡡѧࠦጐदʃdגٸ௓ᔚdѳᖟ೯࢝iቋ৫݊ҁΌୌ՘؂ਕம߮ʿϞცࠅɛɻ™֚ٙ
ϙiอܔٙᔼ৫ձண݄͵ਗ਼ϞлආɓӉྼስ҃ɽٙ؂ਕჃ൥f
1961
ϋක֐dִ݁ٙݵ൨€
subvention
ଫϞᄣڗdૢ΁ִ݊݁։ݼՇЗ֜ࡰ€ɓ˾ڌᔼਕ㠛͛ஈd
̤ɓ˾ڌৌ̡݁̈΂ੂ։ึϓࡰ၍ଣᔼ৫d್Ͼᔼ৫֠ცε˙ውືක˕fՑ
1971
ϋd༟пҷމ໾
ԑᅡಛ
(deficiency grant)
ᅼόdᔼ৫ӊϋც౤ʹཫၑࣩdᐏ຅҅ટॶܝd˙̙੻༈ϋක˕ٙ໾൨fৌ
݁Ը๕ᖢ֛ܝdᔼ৫ٙண௪ձண݄ɪ༹ϋ੻ՑቇܓٙһอdϾࡰʈٙᑚཇ͵੻˸ሜ዆ၾִ݁ᔼ৫ࡰ
ʈ޴߰f
1990
ϋ
12
˜
1
˚d࣬ኽᔼ৫
၍ଣ҅ૢԷ‘ᔼ৫၍ଣ҅€ɨ
၈ᔼ၍҅͍όϓͭdࠋப၍
ଣΌಥʮͭᔼ৫ʿ޴ᗫٙᔼᐕ
؂ਕiඩᘆˤОѶᙧԟ͂९
ᔼ৫ੂ։ึ׵
1991
ϋ
9
˜ၾ
ᔼ၍҅ᖦࠈ՘ᙄdΝϋ
12
˜
1
˚͍όҪᔼ৫ٙ၍ଣᛆ୅ʹ
ᔼ၍҅dࡰʈۆܲᔼ၍҅ૢಛ
໌͜fΝࣛdϓͭəᔼ৫၍ط։ࡰึdϓࡰܼ̍ੂ։ึ౤Τٙ։ࡰ€˴ࢩʿ
12
З։
ࡰdуΌ᜗ੂ։ึ։ࡰ˸ʿ͟ᔼ၍҅։΂ʔ൴ཀ
6
ЗՉ˼։ࡰfඩᘆˤОѶᙧԟ͂
९ᔼ৫຅ϋה౤Զٙᔼᐕ؂ਕܼ̍lz߅e̮߅e੉߅eପ߅eՅ߅d৶߅e଻߅e
ͤᇮ߅eЀᄀఓ߅ഃИ৫ʿژൢ؂ਕf